Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 του Α/ΑΠ Ακτίου, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 6Δ056-54Ε

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εξακοσίων (600) ατόμων, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα ημερών (30) ημερών και προϋπολογισθείσας αξίας ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα (85.140€), εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ056-54Ε