Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 06/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 6ΒΚ26-ΧΦΣ

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη, ανά τµήµα, τιµή σε ευρώ, για την προµήθεια μηχανογραφικού εξοπλισµού προς κάλυψη αναγκών ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν οκτώ ευρώ (33.108,00 €), συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, κρατήσεων και εξόδων µεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΚ26-ΧΦΣ