Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΒΦ66-ΟΝΑ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Μυρσίνη – Κυλλήνης Ηλείας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΦ66-ΟΝΑ