Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 14/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 71ΟΦ6-Δ25

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 1500 προσφύγων και μεταναστών, που στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα “Complex A” στο κτήμα “Γ. & Γ. Κορδογιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε.”, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 71ΟΦ6-Δ25