Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Υλικών Κατασκευής Ιματιοθηκών 5ου Κοιτώνα – ΑΔΑ: ΩΥ796-ΛΗ6

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στο σύνολο για την προμήθεια υλικών κατασκευής ιματιοθηκών 5ου κοιτώνα για κάλυψη αναγκών ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων (37.300,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ796-ΛΗ6