Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.20/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους – ΑΔΑ: 7ΙΧΜ6-1Α9

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια ελαιολιπαντικών
µέσων εδάφους Μονάδων ΑΤΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΧΜ6-1Α9