Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισµού Δ.23/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Σετ Στολών Αστικών Πυρκαγιών Προσωπικού Πυρασφάλειας – ΑΔΑ: Ω3Γ16-ΠΝΠ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την προµήθεια σαράντα οκτώ (48) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας Μονάδων ΑΤΑ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα δύο χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα ευρώ (72.270,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3Γ16-ΠΝΠ