Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.05/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών – ΑΔΑ: 73586-ΙΕ4

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για κάλυψη αναγκών μέσων εδάφους. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (72.432,86 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73586-ΙΕ4