Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/16 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: ΩΙΤΦ6-2ΙΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 05/16 της 113 Πτέρυγας Μάχης (113ΠΜ), µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής κατ’ είδος (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Μαζικών Μέσων Ξηράς (ελαστικά), προς κάλυψη αναγκών της 113ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΙΤΦ6-2ΙΠ