Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: 77Ε16-Θ4Λ

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (45.596,50€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 77Ε16-Θ4Λ