Ματαίωση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Στολών Αστικών Πυρκαγιών – ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η

Η 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ) ανακοινώνει τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/2016 για την προµήθεια είκοσι τεσσάρων (24) πλήρων σετ στολών αστικών πυρκαγιών προσωπικού πυρασφάλειας μονάδων 124ΠΒΕ και 135ΣΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΗΚ6-91Η