Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ 07/2016 της 113ΠΜ, για την Προµήθεια Υλικών Αναβάθµισης Πεδίων Μέσης Τάσης – ΑΔΑ: ΩΥΞ16-6ΓΨ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2016 της 113ΠΜ, για την προµήθεια υλικών αναβάθµισης – εκσυγχρονισµού πεδίων μέσης τάσης, υποσταθµού της 113 ΠΜ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΞ16-6ΓΨ