Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Π.09/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών – ΑΔΑ: 7ΗΔΨ6-ΜΒ6

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθειας ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους, προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ, 116ΠΜ, 120 ΠΕΑ και Α/Α Ακτίου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων (46.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΔΨ6-ΜΒ6