Κύρωση Οριστικών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Κύρωση Οριστικών Πινάκων Απασχόλησης Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΚΟ16-9Λ6, πλην του πινάκα Α-2 του Μαθήματος της Τούρκικης Γλώσσας της ΣΔΙΕΠ/ΠΑ.