Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 05/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Πολυώροφου Κτιρίου

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) ανακοινώνει τη διακήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μακροχρόνια εκμίσθωση πολυώροφου κτιρίου – πρώην ξενοδοχείου και δύο καταστημάτων – παραρτημάτων αυτού στο επί της Οδού Μ. Κοτοπούλη 3 Αθήνα, Ακίνητο, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.

Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται στο ποσό των €26.000,00 πλέον χαρτοσήμου, για το πρώτο (1ο) έτος της μίσθωσης και ετήσια αναπροσαρμογή κατά ποσοστό ίσο με 3%.