Πρόσκληση Επιβεβαίωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη για την Καθαριότητα Χώρων-Κτιρίων της ΔΑΥ – ΑΔΑ: 7ΙΠ16-ΔΒΓ

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος με γραπτές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων – κτηρίων της ΔΑΥ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (24.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΙΠ16-ΔΒΓ