Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 22/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Χρωμάτων Διαγράμμισης – ΑΔΑ: Ω0ΩΤ6-7ΕΟ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια πρώτων υλών για την παραγωγή από το 691 ΒΕΒ, 32 τόνων χρώμάτων διαγράμμισης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (72.644,71€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω0ΩΤ6-7ΕΟ