Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 108/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251 ΓΝΑ – Εξεταστικά Γάντια Νιτριλίου – ΑΔΑ: ΩΨΔ06-ΕΑΤ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του 251ΓΝΑ – εξεταστικά γάντια νιτριλίου (small – medium – large-extra large). Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ευρώ των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨΔ06-ΕΑΤ