Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 109/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Οδοντοπροσθετικών Υλικών – ΑΔΑ: 78Σ46-ΖΡΣ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια οδοντοπροσθετικών υλικών για κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού Τομέα του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2061%). Η υπόψη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78Σ46-ΖΡΣ