Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, ως συνέχεια του Διενεργηθέντος Διαγωνισμού ΔE.10/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Catering – ΑΔΑ: ΩΠ7Ι6-ΥΦΙ

Η Υπηρεσία Προμηθειών (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε ευρώ (€), ως συνέχεια του ματαιωθέντος ΔΕ.10/16, με σκοπό την ανάδειξη εταιρείας τροφοδοσίας για τον ανεφοδιασμό (Catering) των Α/Φ VIP της ΠΑ, στο Α/Δ της Ελευσίνας και τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.