Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Π.11/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – ΑΔΑ: 621Α6-ΨΚΒ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων της Μονάδος.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ και ογδόντα λεπτών (55.948,80€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 621Α6-ΨΚΒ