Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 111/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευάσματων – ΑΔΑ: ΩΩΛ76-ΟΩ4

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τελική συνολική τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευάσματων δραστικής ουσίας ΑLBUMIN HUMAN SOL.INF 20%BT x 1 VIAL x 100 ML, προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (63.546,98 €) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩΛ76-ΟΩ4