Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού (117ΠΜ-16-01) της 117ΠΜ, για την Ανακατασκευή Run-Up για Υποστήριξη Α/Φ F-16 – ΑΔΑ: 6Ξ436-Χ6Ψ

Η 117ΠΜ προκηρύσσει τον ανοιχτό διαγωνισμό 117ΠΜ-16-01 για την ανάθεση του έργου “Ανακατασκευή RUN-UP 117ΠΜ για Υποστήριξη Α/Φ F-16”, συνολικής δαπάνης 83.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ξ436-Χ6Ψ