Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού Π.12/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Μέσων Εδάφους – ΑΔΑ: 6Φ716-ΝΕΝ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών μέσων εδάφους προς κάλυψη αναγκών 117ΠΜ, 116ΠΜ, 120ΠΕΑ και Α/Α Ακτίου.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων σαράντα επτά και εξήντα έξι λεπτών (40.047,66€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ716-ΝΕΝ