Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.20/16 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: 7ΨΨΙ6-Β0Ε

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΨΙ6-Β0Ε