Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών – ΑΔΑ: 6ΛΩΤ6-ΝΕΥ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια ελαστικών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (20.472,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΛΩΤ6-ΝΕΥ