Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 25/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών – ΑΔΑ: Ω4ΔΜ6-Σ63

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 25/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια κρεάτων και πουλερικών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθεια είναι δέκα εννιά χιλιάδες ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΔΜ6-Σ63