Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.27/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Αναψυκτικών, Χυµών και Εµφιαλωµένου Νερού – ΑΔΑ: Ω2876-3ΤΦ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή ανά είδος (χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την προµήθεια αναψυκτικών, χυµών και εµφιαλωµένου νερού, για κάλυψη αναγκών Μονάδων περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΕΚΑΕ – Μ.ΑΤΑ – 140ΣΕΠΗΠ – ∆ΑΚ – 1ο ΑΚΕ).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για δύο έτη (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ κατ’ έτος).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω2876-3ΤΦ