Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.28/16 της 110ΠΜ, για την Προµήθεια Ελαίου – ΑΔΑ: ΩΖΦ36-ΜΧΧ

Η 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την προµήθεια ελαιόλαδου – ηλιέλαιου, για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ, µε την υπογραφή σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΦ36-ΜΧΧ