Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού υπ’αριθµ. 28/16, για την Προµήθεια και Εγκατάσταση Κλιµατιστικών Συσκευών και Τηλεοράσεων – ΑΔΑ: ΩΔΛΦ6-ΩΒ1

Η 128ΣΕΤΗ προκηρύσσει τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισµό υπ’αριθµ. 28/16, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία υλικού σε ευρώ, για την προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών συσκευών και τηλεοράσεων, προς κάλυψη αναγκών 128ΣΕΤΗ και υποστηριζόµενων Μονάδων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΛΦ6-ΩΒ1