Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισµού Δ.30/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Ειδών Μπακαλικής – ΑΔΑ: 76ΣΓ6-Μ1Ν

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αεροπορικής Βάσης Λάρισας (ΔΟΥ Α/Β Λάρισας) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια διαφόρων ειδών μπακαλικής (ζυµαρικά, όσπρια, άλευρα και νωπή αποφλοιωµένη πατάτα), για κάλυψη αναγκών 110ΠΜ – ΔΑΚ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 38.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για δύο έτη.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76ΣΓ6-Μ1Ν