Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 30/25.11.2016 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια από τους Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Αράξου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 30/25.11.2016 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αράξου (Διασπορά), για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31/08/2020, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.