Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.4/16 της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου – ΑΔΑ: 7ΞΜ96-ΕΗΡ

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει τον συνοπτικό διαγωνισμό Δ.4/16 σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00€) πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΜ96-ΕΗΡ