Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 05/2016 της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων – ΑΔΑ: ΩΡ4Δ6-2ΟΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 05/2016 με τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων, προς κάλυψη αναγκών 350ΠΚΒ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΡ4Δ6-2ΟΘ