Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Π.05/16 του Α/Απ Ακτίου, για την Επισκευή Χωματουργικών Μηχανημάτων – ΑΔΑ: 63Ν06-45Θ

Το Α/Απ. Ακτίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά όχημα (επισκευή και απαιτούμενα ανταλλακτικά) για την επισκευή χωματουργικών μηχανημάτων – γεωργικών ελκυστήρων.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (34.472,00€) για προμήθεια ειδών συντήρησης επισκευής μέσων μεταφοράς ξηράς και είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα δύο ευρό (25.172,00€) επί για αμοιβές για συντήρηση επισκευή μέσων μεταφοράς ξηράς γενικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 63Ν06-45Θ