Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.22/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΨΡΧ6-ΗΕ2

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) οκτακοσίων (800) ατόµων, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών και προϋπολογισθείσας αξίας 140.880,00 συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και κρατήσεων, στην ανοικτή δοµή προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΨΡΧ6-ΗΕ2