Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ Ακαδημαικού Έτους 2016-17

Κυρώθηκε ως οριστικός ο πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ-ΣΔΙΕΠ/ΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17 για τα Τούρκικα που είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΚΟ16-9Λ6