Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 52/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100 LL – ΑΔΑ: ΩΘ026-ΗΩΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.22/16, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου AVGAS 100LL παραδοτέου με βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) του προμηθευτή, προς κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 10.263.608,00€ σε βάθος τετραετίας, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.