Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/16 της 116ΠΜ, για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας – AΔΑ: ΩΖΠ36-2ΛΣ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων που βρίσκονται στο χώρο του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ, µε τιµή εκκίνησης (χωρίς ΦΠΑ) είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (29,15€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία ευκαλύπτου, δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (12,94€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία πευκόδεντρου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΖΠ36-2ΛΣ