Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 24/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Σετ Στολών Ασκήσεων Εκστρατείας – ΑΔΑ: ΩΕΓΣ6-Β87

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια στολών ασκήσεων εκστρατείας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΓΣ6-Β87