Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΒΕLL-212 – ΑΔΑ: ΩΝΔΣ6-ΧΒΜ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π ΒΕLL-212. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ (54.230,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΔΣ6-ΧΒΜ