Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 28/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΓΛΟ6-6ΛΧ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατά είδος, για την προμήθεια υλικών κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι τριάντα τρείς χιλιάδες ευρώ (33.000,00€), ενώ απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΛΟ6-6ΛΧ