Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 29/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Οχημάτων – ΑΔΑ: 7Ρ0Η6-2Μ4

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (υψηλότερη τιμή), για την προμήθεια εκποίηση άχρηστων ελαστικών οχημάτων, με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά κιλό.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ρ0Η6-2Μ4