Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 113/16 του 251ΓΝΑ, για τη Διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων – ΑΔΑ: 7ΥΨ06-Α39

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος, για την ανάδειξη εργολάβου για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (59.994,80 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΥΨ06-Α39