Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 114/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής ΕΑΑΜ – ΑΔΑ: 6ΔΘ56-Κ5Α

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος, για την προμήθεια περιεκτών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ). Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (73.953,60€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΘ56-Κ5Α