Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 115/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσσωρευτών – ΑΔΑ: ΩΝΣΜ6-ΛΤΖ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος, για την προμήθεια συσσωρευτών για ανάγκες των UPS Επεμβατικής Ακτινολογίας, Αξονικού Τομογράφου και Ψηφιακού Αγγειογράφου του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ (73.656,00) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΣΜ6-ΛΤΖ