Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 120/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: Ω4ΙΞ6-Α59

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια φυσικού αερίου. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (67.800,00€) με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΙΞ6-Α59