Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 16/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έξι Φορητών Monitors Παρακολούθησης Ασθενών – ΑΔΑ: 76ΡΨ6-0ΩΕ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6) φορητών monitors παρακολούθησης ασθενών του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 76ΡΨ6-0ΩΕ