Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 17/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μελανιών και Drum – ΑΔΑ: ΩΞΖΑ6-ΝΜΜ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών (Toner) και drum (Imaging Unit) MLT-R116 για εκτυπωτή Samsung SL-M2825ND για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (19.995,60 €) πλέον του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞΖΑ6-ΝΜΜ