Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 116/2016 του 251ΓΝΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων κι Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΩΗΣΑ6-ΕΤΛ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων και του εστιατορίου του 251 ΓΝΑ, βάσει μηνιαίου μισθώματος και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας έξι (6) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για τρεις (3) συν τρεις (3) επιπλέον μήνες.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΣΑ6-ΕΤΛ